Tag Archives: wikang Filipino

Fili sa Filipino: Piling-Piling Pilipitan (Isagani Cruz)

“Layunin ng pag-aaral na patunayan na ginagamit ng estado ang El Filibusterismo ni Jose Rizal upang ipagpatuloy ang pagsupil sa diwang mapagpalaya ng kabataan.

Layunin din ipakita na magagamit ang isang metodo ng kritika para mahuli ang pag-iintriga ng estado sa larangan ng ideolohiya. Sinasadyang pinipilipit ng estado, sa pamamagitan ng kinakasangkapan nitong sistema ng edukasyon, ang kaloobang makabayan ni Rizal. Ginagawa ito ng estado sa maraming paraan, unang-una na ang sapilitang pagpapabasa sa mga estudyante sa hayskul ng pinilipit na bersyon ng El Filibusterismo.” (mula sa abstrak)

Download: Fili sa Filipino: Piling-Piling Pilipitan

Wika at Katauhang Babae: Mula Mito Hanggang Panahong Moderno (Ruth Elynia Mabanglo)

“Mahalaga ang pangalan at panawag sa alinmang lipunan. Sa maraming pagkakataon, mapatutunayang nagagamit ang mga ito sa paglikom ng kapangyarihan o lakas para sa makasariling layon. Hindi mahirap unawaing nakatutulong ang panawag/diskripsyon o kasabihan at salawikain o imahen sa literatura at sining, sa pagbubuo ng tao ng sarili niyang palagay o konsepto ng kanyang sarili. Binibigyan ng kahulugan at kabuluhan ng wika ang pagkatao at katauhan ng tao. Sabi nga nina Francine Frank at Frank Ashen, ‘kung pag-aari ng pinangalanan ang pangalan, ang karapatan sa pagpapangalan ay nagtataglay ng kapangyarihang bigyang-kahulugan ang pinangalanan. Tinatalakay sa papel na ito ang ilang mga larawan at imahen ng babae na matatagpuan sa mga mito hanggang sa kasalukuyang panahon. Partikular na tinitingnan ang papel ng wika sa patuloy na pagpapanatili ng negatibong imahen na malayo sa tunay na katauhan ng babae.” (abstrak)

Download: Wika at Katauhang Babae Mula Mito Hanggang Panahong Moderno