Tag Archives: sosyalismo

Manindigan Para sa Sosyalismo Laban sa Modernong Rebisyunismo (Armando Liwanag)

“Ang rebisyunismo ay ang sistematikong pagbabago at paglihis sa Marxismo, sa mga saligang rebolusyonaryong prinsipyo ng proletaryado na inilatag nina Marx at Engels at higit pang pinaunlad ng sumunod na mga teorista at lider sa sosyalistang rebolusyon at konstruksyon. Itinuturing ng mga rebisyunista ang kanilang mga sarili bilang Marxista, at nagsasabi pa ngang ang ginagawa lang nila ay ang napapanahon at mapanlikhang paglalapat ng Marxismo, ngunit sa esensya’y matamis na balot lang nila ito sa burges na mga ideyang antiproletaryo at anti-Marxista na kanilang ipinalalaganap.”

Download: Manindigan Para sa Sosyalismo Laban sa Modernong Rebisyunismo (Armando Liwanag)