Tag Archives: revolutionary aesthetics

Mensahe sa PAKSA Hinggil sa Tungkulin ng mga Kadre sa Larangan ng Kultura (Jose Maria Sison)

“Angkop na angkop ang pagkakapili sa paksa ng kongreso, “Panitikan Mula sa Masa Tungo sa Masa.” Ipinapakita nito ang namumukod na katangian ng PAKSA bilang progresibo at makabayang organisasyon ng mga manunulat, kritiko, guro’t estudyante ng panitikan na buo ang kapasyahang maglingkod sa sambayanan.” -JM Sison

Download: Mensahe sa PAKSA Hinggil sa mga Tungkulin ng mga Kadre sa Larangan ng Kultura