Tag Archives: Philippine society

Mensahe sa PAKSA Hinggil sa Tungkulin ng mga Kadre sa Larangan ng Kultura (Jose Maria Sison)

“Angkop na angkop ang pagkakapili sa paksa ng kongreso, “Panitikan Mula sa Masa Tungo sa Masa.” Ipinapakita nito ang namumukod na katangian ng PAKSA bilang progresibo at makabayang organisasyon ng mga manunulat, kritiko, guro’t estudyante ng panitikan na buo ang kapasyahang maglingkod sa sambayanan.” -JM Sison

Download: Mensahe sa PAKSA Hinggil sa mga Tungkulin ng mga Kadre sa Larangan ng Kultura

Pingkian: Journal for Emancipatory and Anti-Imperialist Education Vol. 1 No. 1

pinkiancvr“Today we live in a world that prophets of capitalism declare as ‘END OF HISTORY.’ In the words of Francis Fukuyama, “Western liberal democracy [is] as the final form of human government.”1 Consequently, socialism, now celebrated by the organic intellectuals of capitalism as defunct, is consigned to the dustbin of history’s barbarism. Yet the so-called Western liberal democracy proves to be more barbaric than its supposed nightmarish opposite, socialism. For today, the richest fifth of the world’s people consumes eighty-six percent of all goods and services while the poorest fifth consumes just 1.3 percent. Indeed, the richest fifth consumes forty-five percent of all meat and fish, fifty-eight percent of all energy used and eighty-four percent of all paper, has seventy-four percent of all telephone lines and owns eighty-seven percent of all vehicles. The world’s 225 richest individuals, of whom sixty are Americans with total assets of $311 billion, have a combined wealth of over $1 trillion—equal to the annual income of the poorest forty-seven percent of the entire world’s population. On the opposite extreme, the poor consisting of the 4.4 billion people in developing countries, nearly three-fifths lack access to safe sewers, a third have no access to clean water, a quarter do not have adequate housing and a fifth have no access to modern health services of any kind.” (from the introduction)

Download: Pingkian: Journal for Emancipatory and Anti-Imperialist Education Vol. 1 No. 1

Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino (Amado Guerrero)

1344945577-200Maikling-Kurso-sa-Lipunan-at-Rebolusyong-Pilipino“Walang grupong panlipunan sa Pilipinas na maihihiwalay sa pagsusuri sa
mga uri. Kapag binibigyan ng Partido ng espesyal na atensyon ang mga
grupong panlipunan tulad ng mga mangingisda, pambansang minorya, setler,
kababaihan at kabataan, hindi ito ginagawa para palabuin o pawalan ng
halaga ang makauring nilalaman kundi para bigyan ng nararapat na atensyon ang partikular na kundisyong taglay o kailangang ng bawat grupong panlipunan.” (mula sa MKLRP)

Download: Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino

Struggle for National Democracy (Jose Maria Sison)

“This book is a historical record of the legal struggle for national liberation and democracy against U.S. imperial- ism, feudalism and bureaucrat capitalism in the 60s and early 70s. It was the principal legal study material in discussion groups and schools of national democracy which educated the youth cadres and militants from 1967 through the First Quarter Storm of 1970 to the declaration of martial law in 1972.

This book was the direct precursor of Philippine Society and Revolution. As a matter of fact, the two books were like partners in the education of cadres and mass activists in the course of the First Quarter Storm of 1970.” (taken from the Introduction)

Download: Struggle for National Democracy