Tag Archives: pag-oorganisa

Mao Zedong: Mga Artikulo Hinggil sa Pamumuno

Mao Zedong Mga Artikulo Hinggil sa Pamumuno“Tatlong bagay, ani Ho Chi-Minh, ang laging dapat isaalang-alang sa pagtitipon ng solidong lakas para sa rebolusyunaryong tagumpay—organisasyon, organisasyon, organisasyon.

Sa panahong humaharap tayo sa hamon na patindihin ang ating pagkilos para sa pagpapatalsik ng papet, pasista, pahirap at pekeng rehimeng Arroyo, hinihingi sa atin ang higit na pagpapalakas sa mga balangay ng ating mga pambansa-demokratikong organisasyong masa at pagpapakilos sa pinakamaraming masang kasapian.” (mula sa pambungad)

Download: Mao Zedong Mga Artikulo Hinggil sa Pamumuno