Tag Archives: maoism

Mao Zedong: Mga Artikulo Hinggil sa Pamumuno

Mao Zedong Mga Artikulo Hinggil sa Pamumuno“Tatlong bagay, ani Ho Chi-Minh, ang laging dapat isaalang-alang sa pagtitipon ng solidong lakas para sa rebolusyunaryong tagumpay—organisasyon, organisasyon, organisasyon.

Sa panahong humaharap tayo sa hamon na patindihin ang ating pagkilos para sa pagpapatalsik ng papet, pasista, pahirap at pekeng rehimeng Arroyo, hinihingi sa atin ang higit na pagpapalakas sa mga balangay ng ating mga pambansa-demokratikong organisasyong masa at pagpapakilos sa pinakamaraming masang kasapian.” (mula sa pambungad)

Download: Mao Zedong Mga Artikulo Hinggil sa Pamumuno

Mensahe sa PAKSA Hinggil sa Tungkulin ng mga Kadre sa Larangan ng Kultura (Jose Maria Sison)

“Angkop na angkop ang pagkakapili sa paksa ng kongreso, “Panitikan Mula sa Masa Tungo sa Masa.” Ipinapakita nito ang namumukod na katangian ng PAKSA bilang progresibo at makabayang organisasyon ng mga manunulat, kritiko, guro’t estudyante ng panitikan na buo ang kapasyahang maglingkod sa sambayanan.” -JM Sison

Download: Mensahe sa PAKSA Hinggil sa mga Tungkulin ng mga Kadre sa Larangan ng Kultura

On Practice and Contradiction (Mao Tse Tung)

mao“The fundamental contradiction in the process of development of a thing and the essence of the process determined by this fundamental contradiction will not disappear until the process is completed; but in a lengthy process the conditions usually differ at each stage. The reason is that, although the nature of the fundamental contradiction in the process of development of a thing and the essence of the process remain unchanged, the fundamental contradiction becomes more and more intensified as it passes fr om one stage to another in the lengthy process. In addition, among the numerous major and minor contradictions which are determined or influenced by the fundamental contradiction, some become more intense, some are temporarily or partially resolved or mitigated, and some new ones emerge: hence the process is marked by stages. If people do not pay attention to the stages in the process of development of a thing, they cannot deal with its contradictions properly.” -Mao Tse Tung

Download: Mao On Practice and Contradiction