Tag Archives: malapyudalismo

Malapyudalismo sa Pilipinas: Alamat o Katotohanan? (Jose Maria Sison)

“Ang mga dayuhang monopolyo ay tumutubo nang dambuhalang tubo sa kanilang direktang pamumuhunan at sa matataas na tantos ng interes sa kanilang mga di-tuwirang pamumuhunan o pautang. Sa ilalim ng kapangyarihan ng imperyalismong US, ang Pilipinas ay sukdulang umasa sa agrikultura at kinapos sa mga pundamental na sangkap ng isang modernong industriyalisadong ekonomya tulad ng produktibong mga empresa sa mga batayang metal, batayang mga kemikal, mga produktong makinarya at iba pang mga tulad nito. Tiyak na hindi isang industriyalisadong kapitalistang ekonomya ang ating ekonomya.”

Download: Malapyudalismo sa Pilipinas: Alamat o Katotohanan