Tag Archives: Joseph Stalin

Mga Dakilang Guro

mgadakilangguro“Bakit mahalagang pag-aralan ang buhay ng dakilang mga gurong komunista? Mahalagang pagaralan ang buhay ng mga dakilang gurong komunista,sina Karl Marx, Frederik Engels, Vladimir Lenin, Joseph Stalin at Mao Zedong, dahil itinuturo nila ang taus-pusong pagmamahal sa kapwa nang walang pagsasaalang-alang sa sarili – isang diwa ng ganap na di pagkamakasarili. Ipinamalas ng kanilang naging buhay ang walang hanggang pagpapahalaga sa kanilang gawain sa pagtataguyod ng proletaryong rebolusyon, at sa kanilang gabundok na pagmamalasakit sa lahat ng kasamang rebolusyonaryo at mamamayan.” (mula sa introduksyon)

Download: Mga Dakilang Guro