Tag Archives: Jose Maria Sison

Pag-unlad, Kasalukuyang Katayuan at mga Prospek ng Teorya at Praktikang Maoista sa Pilipinas (Jose Maria Sison)

“Hanggang ngayon, tumatayo ang Maoismo bilang pinakamataas na yugto sa pag-unlad ng teorya at praktika ng proletaryong rebolusyon sa pamamagitan ng pagharap sa usapin ng modernong rebisyunismo at paghaharap ng teorya at praktika ng nagpapatuloy na rebolusyon sa ilalim ng proletaryong diktadura sa pamamagitan ng rebolusyong pangkultura para labanan ang rebisyunismo, pigilan ang panunumbalik ng kapitalismo at konsolidahin ang sosyalismo. Sa hanay ng maraming dakilang tagumpay ni Mao, ang nabanggit na teorya at praktika ang pinakadakila. Nagbibigay inspirasyon ito para sa kinabukasang sosyalista at komunista laban sa imperyalismo, rebisyunismo at reaksyon.” (sipi)

Download: PAG-UNLAD, KASALUKUYANG KATAYUAN AT MGA PROSPEK NG TEORYA AT PRAKTIKANG MAOISTA SA PILIPINAS

Ang Patakaran ng “Neoliberal” na Globalisasyon at ang Lumalalang Krisis sa Ekonomiya sa Pilipinas (Jose Maria Sison)

“…hayaan ninyong ipaliwanag ko kung ano ang kahulugan ng patakaran ng “neoliberal” na globalisasyon. Isa itong patakaran ng panlilinlang, na maling naglalarawan sa monopolyong kapitalismo bilang “malayang pamilihang” kapitalismo. Pinagtibay ito mula noong 1980 para diumano’y lutasin ang problema ng istagplasyon, ang penomenon ng istagnasyon at implasyon na nagsasabay, at ang bisyosong ikid kung saan ang pagtatangkang lutasin ang alinman sa mga ito ay nagpapalala sa isa pa.” (sipi)

Download: ANG PATAKARAN NG “NEOLIBERAL” NA GLOBALISASYON AT ANG LUMALALANG KRISIS SA EKONOMYA SA PILIPINAS

ANG MGA KALAGAYAN AY HINDI KALITATIBONG NAGBAGO: Pambungad ng May-akda sa Ekonomya at Pulitikang Pilipino

“Alinsunod sa malakolonyal at malapyudal na katangian ng lipunang Pilipino, itinaguyod ng PKP ang pangkalahatang linya ng pambansa-demokratikong rebolusyon sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan sa ilalim ng pamumuno ng proletaryado. Ang estratehikong linya ng pagkubkob sa kalunsuran mula sa kanayunan at pag-iipon ng lakas sa kanayunan hanggang maging posible na ang pag-agaw sa kalunsuran ay nagbibigay-kaganapan at bumubuhay sa batayang alyansa ng uring manggagawa at magsasaka.” (sipi)

Download: ANG MGA KALAGAYAN AY HINDI KALITATIBONG NAGBAGO: Pambungad ng May-akda sa Ekonomya at Pulitikang Pilipino

Si Jose Maria Sison Tungkol sa Moda ng Produksyo (Julieta de Lima-Sison)

“Nang ako’y pansamantalang makalaya mula sa detensyon noong Marso
30, 1982, maraming kaibigan at kakilala sa akademya ang nagtanong sa
akin hinggil sa pagtingin ng aking asawa sa maraming usaping
pinagdedebatehan nila kaugnay ng dominanteng katangian ng moda ng
produksyon sa Pilipinas.

Mailalahad ang pangunahing isyung inihapag sa sumusunod:
‘Nakapagpatupad ba ang rehimeng US-Marcos ng isang patakaran ng
industriyalisasyon at sa gayo’y napalitan ang atrasado at malapyudal
na katangian ng ekonomya?’

Iniharap ko ito at iba pang mga kaugnay na katanungan sa aking
asawa. Nagkaroon kami ng mahahabang talakayan sa mga lingguhang dalaw
ko sa kanya. Binigyan ko rin siya ng mga pinakahuling datos
pang-ekonomya gayundin ng mga pagsusuri at artikulong nagmula sa iba’t
ibang pananaw.” (sipi)

Download: SI JOSE MARIA SISON TUNGKOL SA MODA NG PRODUKSYON

Malapyudalismo sa Pilipinas: Alamat o Katotohanan? (Jose Maria Sison)

“Ang mga dayuhang monopolyo ay tumutubo nang dambuhalang tubo sa kanilang direktang pamumuhunan at sa matataas na tantos ng interes sa kanilang mga di-tuwirang pamumuhunan o pautang. Sa ilalim ng kapangyarihan ng imperyalismong US, ang Pilipinas ay sukdulang umasa sa agrikultura at kinapos sa mga pundamental na sangkap ng isang modernong industriyalisadong ekonomya tulad ng produktibong mga empresa sa mga batayang metal, batayang mga kemikal, mga produktong makinarya at iba pang mga tulad nito. Tiyak na hindi isang industriyalisadong kapitalistang ekonomya ang ating ekonomya.”

Download: Malapyudalismo sa Pilipinas: Alamat o Katotohanan

Rebolusyong Pilipino: Tanaw Mula sa Loob (Jose Maria Sison)

RebolusyongPilipino“Ang pagpapataw ng pasistang diktadura ay hindi nangahulugan ng paglakas ng sistema. Sa halip ay nangahulugan ito ng paglala at paglalim ng di malutas na krisis ng sistema sa sosyo-ekonomya at pulitika. May ilang taon ding artipisyal na sinuhayan ng pautang mula sa labas ang pasistang diktadura at ang sistemang panlipunan, subalit tuluyan nang nagwakas ang panahon ng maluwag na pangungutang para sa mga layuning kontraproduktibo. Mas mara has na sumulpot ang mga panloob na kontradiksyon ng mga reaksyo naryo at mas malakas na lumitaw naman ang rebolusyonaryong kilusang masa.” (sipi)

Download: Rebolusyong Pilipino: Tanaw Mula sa Loob

Krisis at Rebolusyong Pilipino (Jose Maria Sison)

KrisisatReboPil“Ang maikli ngunit malamang librong ito ay naghahayag ng istorikong bakgrawnd at mga saligang problema ng sambayanang Pilipino sa pampulitika, sosyo-ekonomiko, pangkultura at diplomatikong larangan at mga batayang solusyon sa pambansa’demokratikong linya. Inaapdeyt at itinataguyod nito ang nilalaman ng Struggle for National Democracy (SND) at Philippine Society and Revolution (PSR).

Ang PCR ay makabuluhan sa kasaysayan dahil ipinaliliwanag nito ang kinakailangang pagpapatuloy ng bagong demokratikong rebolusyon mula sa panahon sa pasistang diktadurang Marcos hanggang pagkaraan ng panahong Marcos. Tinukoy nito ang maka imperyalistang uring malaking kumprador panginoong maylupa na katangian ng rehimeng Aquino ng panahong ipinagdiriwang ng mga irnperyalista at karamihan sa mga reaksyunaryo ang rehimen bilang “demokratiko” na kabaligtaran ng despotikong rehimeng Marcos at tinatawag din ito ng ilang mamamayan na ‘liberal demokratiko.'”

Download: Krisis at Rebolusyong Pilipino

Mensahe sa PAKSA Hinggil sa Tungkulin ng mga Kadre sa Larangan ng Kultura (Jose Maria Sison)

“Angkop na angkop ang pagkakapili sa paksa ng kongreso, “Panitikan Mula sa Masa Tungo sa Masa.” Ipinapakita nito ang namumukod na katangian ng PAKSA bilang progresibo at makabayang organisasyon ng mga manunulat, kritiko, guro’t estudyante ng panitikan na buo ang kapasyahang maglingkod sa sambayanan.” -JM Sison

Download: Mensahe sa PAKSA Hinggil sa mga Tungkulin ng mga Kadre sa Larangan ng Kultura

Makibaka para sa Pambansang Demokrasya (Jose Maria Sison)

“Ang mga problemang kinakaharap ng mga Pilipino na may bakas ng lumipas ng nakaraang digmaang pandaigdig, partikular pagkaraang muling makamit ang pampulitikang kasarinlan noong Hulyo 4, 1946, ay nananatili hanggang ngayon nang babahagya lamang o walang pag-asang malutas sa kagyat na hinaharap. Kiming tinatalakay ng ilang upisyal publiko at ng komunidad sa akademya ang mga problemang ito, na karamiha’y pang-ekonomya at panlipunan. Ito ay sa dahilang sa konteksto ng kasalukuyang lipunan, kung saan pagkumporme ang kataas-taasang birtud, ang anumang kritikal na paglalantad sa mga problemang iyon, laluna’t nakakaapekto sa ugnayang Pilipino-Amerikano, ay binabansagang komunista, at kung gayo’y subersibo sa nakatatag na kaayusan. Ilan lamang na matatapang, na pinamunuan ng yumaong Claro M. Recto at Jose P. Laurel, ang nangahas sa bawal na usapin. Ngayon, halos sampung taon na ang lumipas pagkaraang mamatay sina Recto at Laurel, ang mga kabataan at hindi ang mga nakatatanda sa kanila ang nakikipagbatbatan sa mga tagapagtanggol ng kasalukuyang lipunan at dahil dito’y dumaranas sila ng panghaharas at pang-iinsulto mula sa mga propesyunal na anti-komunista at witchhunters. Si Jose Ma. Sison ang kabataang lalong hinaharas at sinisiraan ngayon pero hindi siya nagpapasindak para mapatahimik ng mga taong dahil may hawak na kapangyarihan at umakyat sa ulo ang kapangyarihan ay piniling maging tulad nina Kapitan Tiago at Senyor Pasta sa mga nobela ni Rizal.” (mula sa Introduksyon sa Unang Edisyon)

Download: Makibaka para sa Pambansang Demokrasya

Struggle for National Democracy (Jose Maria Sison)

“This book is a historical record of the legal struggle for national liberation and democracy against U.S. imperial- ism, feudalism and bureaucrat capitalism in the 60s and early 70s. It was the principal legal study material in discussion groups and schools of national democracy which educated the youth cadres and militants from 1967 through the First Quarter Storm of 1970 to the declaration of martial law in 1972.

This book was the direct precursor of Philippine Society and Revolution. As a matter of fact, the two books were like partners in the education of cadres and mass activists in the course of the First Quarter Storm of 1970.” (taken from the Introduction)

Download: Struggle for National Democracy