Tag Archives: Fredrick Engels

Mga Dakilang Guro

mgadakilangguro“Bakit mahalagang pag-aralan ang buhay ng dakilang mga gurong komunista? Mahalagang pagaralan ang buhay ng mga dakilang gurong komunista,sina Karl Marx, Frederik Engels, Vladimir Lenin, Joseph Stalin at Mao Zedong, dahil itinuturo nila ang taus-pusong pagmamahal sa kapwa nang walang pagsasaalang-alang sa sarili – isang diwa ng ganap na di pagkamakasarili. Ipinamalas ng kanilang naging buhay ang walang hanggang pagpapahalaga sa kanilang gawain sa pagtataguyod ng proletaryong rebolusyon, at sa kanilang gabundok na pagmamalasakit sa lahat ng kasamang rebolusyonaryo at mamamayan.” (mula sa introduksyon)

Download: Mga Dakilang Guro

Manifesto of the Communist Party (Karl Marx and Fredrick Engels)

“Where is the party in opposition that has not been decried as communistic by its opponents in power? Where is the opposition that has not hurled back the branding reproach of communism, against the more advanced opposition parties, as well as against its reactionary adversaries?” (Marx and Engels)

Download: Communist Manifesto