Tag Archives: Filipino

E. San Juan Jr.: Interbensyon sa Usapin ng Pambansang Wika

“Sa kasalukuyang matinding sigalot sa bansa, anumang talakayan hinggil sa wika ay tiyak na magbubunsod sa isang away o maingay na pagtatalo. Kahawig nito ang usapin ng kababaihan. Laging matinik ang isyu ng pambansang wika, isang sintomas ng pinaglikom na mga sakit ng body politic. Tila ito isang mitsang magpapasabog sa pinakabuod na mga kontradiksiyong bumubuo sa istruktura ng lipunang siyang nakatanghal na larangan ng digmaan ng mga uri at iba’t ibang sektor.” -E. San Juan, Jr.

Download: Interbensyon sa Usapin ng Pambansang Wika

KAMAO: Salin ng mga Tula ni Mao Zedong

“Isang makata ang anak ko!” usal ng tatay ni Mao. Ang hindi niya alam noon, ang anak niyang makata ang siyang magtitimon ng rebolusyon sa Tsina at babago sa kanilang lipunan. Nagtagumpay ang rebolusyong kultural sa gabay ng Marxismo-Leninismo. Ang mga tulang narito ay nasulat ni Mao sa loob ng panahon ng pagsusulong ng rebolusyon patungo sa pagkakamit ng tagumpay.

Download: KAMAO: Salin ng mga Tula ni Mao Zedong