Tag Archives: education

Pingkian: Journal for Emancipatory and Anti-Imperialist Education Vol. 1 No. 1

pinkiancvr“Today we live in a world that prophets of capitalism declare as ‘END OF HISTORY.’ In the words of Francis Fukuyama, “Western liberal democracy [is] as the final form of human government.”1 Consequently, socialism, now celebrated by the organic intellectuals of capitalism as defunct, is consigned to the dustbin of history’s barbarism. Yet the so-called Western liberal democracy proves to be more barbaric than its supposed nightmarish opposite, socialism. For today, the richest fifth of the world’s people consumes eighty-six percent of all goods and services while the poorest fifth consumes just 1.3 percent. Indeed, the richest fifth consumes forty-five percent of all meat and fish, fifty-eight percent of all energy used and eighty-four percent of all paper, has seventy-four percent of all telephone lines and owns eighty-seven percent of all vehicles. The world’s 225 richest individuals, of whom sixty are Americans with total assets of $311 billion, have a combined wealth of over $1 trillion—equal to the annual income of the poorest forty-seven percent of the entire world’s population. On the opposite extreme, the poor consisting of the 4.4 billion people in developing countries, nearly three-fifths lack access to safe sewers, a third have no access to clean water, a quarter do not have adequate housing and a fifth have no access to modern health services of any kind.” (from the introduction)

Download: Pingkian: Journal for Emancipatory and Anti-Imperialist Education Vol. 1 No. 1

Mula Tore Patungong Palengke: Neoliberal Education in the Philippines

mulatore-coverAng aklat na ito ay pinamatnugutan nina Bienvenido Lumbera, Ramon Guillermo, at Arnold Alamon.

“Tungkulin ng lahat ng progresibong guro at mag-aaral ang pagpapalaganap ng Makabayan, Siyentipiko at Makamasang Edukasyon sa loob at labas ng mga pormal na institusyong pang-edukasyon. Sa ganitong paraan ay malilinang at maipapalaganap ang isang edukasyon na nagtataguyod ng kapakanan ng bansa, nagpapayaman ng diwang mapagtanong at mapanlikha at umuugat sa buhay at pakikibaka ng nakararami. Isa itong mabisang sandata laban sa rumaragasang neoliberal na opensiba sa edukasyon at may napakahalagang papel sa pagkakamit ng tunay, ganap at malalimang pagbabago.” (mula sa Introduksyon)

Download: Mula Tore Patungong Palengke: Neoliberal Education in the Philippines