Tag Archives: Amado Guerrero

Lipunan at Rebolusyong Pilipino (Amado Guerrero)

psr“Kung ang Lipunan at Rebolusyong Pilipino, dahil sa makauring pagsusuri ng kasaysayan ng Pilipinas, ang nagbigay ng pundasyon para sa Marxista-Leninistang pagpapaliwanag ng lipunang Pilipino at batayan nito sa nakaraan; at kung ang Mga Partikular na Katangian ng Ating Digmang Bayan ay maningning na kontribusyon sa pag-intindi ng mga partikularidad ng rebolusyong Pilipino, at kung gayon, malaki ang kahalagahan sa pag-unlad ng istratehiya’t taktikang angkop sa paglulunsad ng rebolusyonaryong gera sa bayang pulu-pulo tulad ng Pilipinas, tinutukoy naman ng Ang Mahigpit Nating mga Tungkulin ang mga partikular na tungkulin ng mga rebolusyonaryong Pilipino sa pagbabagsak ng diktadurang EU-Marcos – ang pinakamarahas na pagpapahayag ng malakolonyal na paghahari – para makamit ang demokratikong rebolusyong bayan at matamo ang sosyalismo.” (mula sa paunang salita)

Download: Lipunan at Rebolusyong Pilipino

Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino (Amado Guerrero)

1344945577-200Maikling-Kurso-sa-Lipunan-at-Rebolusyong-Pilipino“Walang grupong panlipunan sa Pilipinas na maihihiwalay sa pagsusuri sa
mga uri. Kapag binibigyan ng Partido ng espesyal na atensyon ang mga
grupong panlipunan tulad ng mga mangingisda, pambansang minorya, setler,
kababaihan at kabataan, hindi ito ginagawa para palabuin o pawalan ng
halaga ang makauring nilalaman kundi para bigyan ng nararapat na atensyon ang partikular na kundisyong taglay o kailangang ng bawat grupong panlipunan.” (mula sa MKLRP)

Download: Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino