About

aklatangbayan.st

Ang mga .pdf files na narito, kasama na ang larawang nasa kaliwa ay hiniram nang walang paalam. Ang larawan naman sa front page ay nahugot rito.

Inilagak ang mga .pdf files dito hindi para pagkakitaan kundi para ibahagi sa mga kasamang nais magpalalim ng kaalaman at magpatalas ng kasanayan sa pagsusuri ng lipunan.

Samantala, kung nais magkontribyut o magmungkahi ng iba pang mga reading materials, mag-email lamang sa aklatangbayan.st@gmail.com. Salamat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s