Si Carlos Bulosan, ang Amerika, at ang mga Babala ng Ating Panahon (Emmanuel Dumlao)

“Tapos na ang walang patumanggang paglustay ng yaman at kahit paano’y humipa na ang bangayan at batuhan ng burak. Nakapili na tayo ng mga ‘bagong’ mamumuno sa bansa. Hindi nga lamang natin tiyak kung tutuparin nila ang kanilang mga pangako. Baka gaya ng dati, sapat nang itatak nila ang kanilang mukha sa bawat plastik ng nirepak na donasyon para sa mga biktima ng kalamidad.” (sipi)

Download: Si Carlos Bulosan ang Amerika at ang mga babala ng ating panahon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s