Malapyudalismo sa Pilipinas: Alamat o Katotohanan? (Jose Maria Sison)

“Ang mga dayuhang monopolyo ay tumutubo nang dambuhalang tubo sa kanilang direktang pamumuhunan at sa matataas na tantos ng interes sa kanilang mga di-tuwirang pamumuhunan o pautang. Sa ilalim ng kapangyarihan ng imperyalismong US, ang Pilipinas ay sukdulang umasa sa agrikultura at kinapos sa mga pundamental na sangkap ng isang modernong industriyalisadong ekonomya tulad ng produktibong mga empresa sa mga batayang metal, batayang mga kemikal, mga produktong makinarya at iba pang mga tulad nito. Tiyak na hindi isang industriyalisadong kapitalistang ekonomya ang ating ekonomya.”

Download: Malapyudalismo sa Pilipinas: Alamat o Katotohanan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s