ANG MGA KALAGAYAN AY HINDI KALITATIBONG NAGBAGO: Pambungad ng May-akda sa Ekonomya at Pulitikang Pilipino

“Alinsunod sa malakolonyal at malapyudal na katangian ng lipunang Pilipino, itinaguyod ng PKP ang pangkalahatang linya ng pambansa-demokratikong rebolusyon sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan sa ilalim ng pamumuno ng proletaryado. Ang estratehikong linya ng pagkubkob sa kalunsuran mula sa kanayunan at pag-iipon ng lakas sa kanayunan hanggang maging posible na ang pag-agaw sa kalunsuran ay nagbibigay-kaganapan at bumubuhay sa batayang alyansa ng uring manggagawa at magsasaka.” (sipi)

Download: ANG MGA KALAGAYAN AY HINDI KALITATIBONG NAGBAGO: Pambungad ng May-akda sa Ekonomya at Pulitikang Pilipino

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s