Ang Konsepto ng Bagong Bayani sa mga Naratibo ng Overseas Filipino Workers (Ma. Jovita Zarate)

“Ang retorika ng kabayanihan ay esensyal sa anumang bansang nagsisikap na mabuo ang identidad. Ang dalumat ng bayani ay makikita sa mga etnoepiko at maging sa makasaysayang yugto na tinalikdan ng indibidwal ang awtoridad para isulong ang kapakanan ng nakararami. Sa ngayon, ang opisyal ng retorika ng kabayanihan ay dumadaloy sa penomenon ng Overseas Filipino Workers (OFWs) dulot ng kanilang mahalagang kontribusyon sa ekonomiyang matumal at pabulusok ang direksyon ng pag-unlad. Susuriin ng papel ang representasyon ng OFWs sa isang antolohiya ng dramang pantelebisyon, ang Dahil sa Iyong Paglisan, at sisipatin kung paano pinalilitaw rito ang retorika ng bagong bayani. Pagkatapos ay titingnan din kung paano lumalayo ang ganitong konsepto ng kabayanihan sa makasaysayang pag-unawa ng mga Pilipino rito.” (abstrak)

Download: Ang Konsepto ng Bagong Bayani sa mga Naratibo ng Overseas Filipino Workers

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s